Termin Zarządzanie kadrami jest ściśle związany z zasobami ludzkimi, jednak różni się od niego. Pod pojęciem zarządzanie kadrami należy rozumieć zbiór działań (decyzji) związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej, w tym ujęciu, są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych, a więc pracownicy pod względem ilościowym i jakościowym, ich zaangażowanie w działalność organizacji, osiągane wyniki, oraz uwarunkowania tych zmiennych.

Elementy wchodzące w skład procesu zarządzania kadrami:

  • planowanie zasobów ludzkich – planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji, z uwzględnieniem zarówno czynników wewnętrznych, jak i  czynników otoczenia,
  • nabór pracowników
    • rekrutacja – przygotowanie puli kandydatów do pracy, zgodnie z planem zasobów ludzkich;
    • dobór – dwukierunkowy proces, w którym organizacja podejmuje decyzję, czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję, czy tę pracę przyjąć
  • wdrożenie (adaptacja) – program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo-przyjętych pracowników do organizacji i szkolenie pracowników (rozwój). Proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku,
  • ocenianie efektu pracy – nieustany proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy,
  • nagradzanie pracowników ( związane z motywowaniem)